Reklamační řád
internetového obchodu Astrodárky.cz
platný a účinný od 29.11. 2017

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Reklamační řád

1.1.1 Tento Reklamační řád byl zpracován dle § 2166 Občanského zákoníku a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v internetovém obchodu Astronákupy. Reklamační řád vysvětluje obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání odpovědnosti z vad zboží zakoupeného v internetovém obchodu Astronákupy.

 

1.2 Pro koho je určen tento reklamační řád

1.2.1 Reklamační řád je určen Kupujícím – spotřebitelům, kteří si v Internetovém obchodě zakoupili Zboží. Na všechny Kupující (včetně Kupujících – podnikatelů) se vztahuje pouze čl. 3 Reklamačního řádu, který popisuje, jak reklamovat vadné Zboží.

 

1.3 Vymezení pojmů

1.3.1 Internetový obchod – e-shop provozovaný na adrese www.astrodarky.cz;

1.3.2 Kupující – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela Kupní smlouvu;

1.3.3 Kupující – spotřebitel – fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku);

1.3.4 Kupující – podnikatel – fyzická osoba (člověk) nebo právnická osoba, která splňuje definici podnikatele dle § 420 Občanského zákoníku);

1.3.5 Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu mezi Prodávajícím (jako prodávajícím) a Kupujícím;

1.3.6 Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.3.7 Obchodní podmínky – Obchodní podmínky internetového obchodu Astronákupy, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy;

1.3.8 Prodávající – provozovatel Internetového obchodu, společnost E.M.A. Europe s.r.o., IČ 273 98 307, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Kozí 5/916, PSČ 11000, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 110678;

1.3.9 Reklamace – způsob uplatnění nároků z vadného Zboží Kupujícím;

1.3.10 Spotřebitelská smlouva – Kupní smlouva, kterou s Prodávajícím uzavřel Kupující – spotřebitel;

1.3.11 vada – stav, kdy Zboží nemá vlastnosti, které by mělo mít podle Kupní smlouvy nebo podle právních předpisů, jednotlivé příklady Vady jsou uvedeny dále v čl. 2.1;

1.3.12 Zboží – věc zakoupená v Internetového obchodu.

 

2. JAKÉ MÁTE PRÁVA V PŘÍPADĚ VAD ZBOŽÍ

2.1 Co je to vada Zboží

2.1.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

a) má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě, popř. v objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.1.2 Za vadu Zboží se považuje dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností
uvedených v čl. 2.1.1.

2.1.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

2.1.4 POZOR! Odlišný barevný odstín Zboží oproti barevnému odstínu, v jakém se Kupujícímu zobrazila fotografie Zboží na Internetovém obchodě, není vadou Zboží. Tento jev může být zapříčiněn také nastavením prohlížeče nebo koncového zařízení Kupujícího (např. při využití funkce automatického jasu nebo funkce Night Shift).

 

2.2 Kdy Kupující nemá nároky z vadného Zboží

2.2.1 Kupující nemá nároky z vad Zboží, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či
distributor nenesou odpovědnost v případech vyjmenovaných v čl. 5.2.5 a 5.2.6 Obchodních
podmínek.

 

2.3 Na co má Kupující – spotřebitel nárok v případě vadného Zboží

2.3.1 Dodání nového Zboží: Kupující má právo na dodání nového Zboží jen tehdy,

a) pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména není-li vadná jen určitá součást
Zboží (v takovém případě má právo pouze na výměnu součásti Zboží dle čl. 2.3.2 nebo bezplatné
odstranění vady na součásti Zboží dle čl. 2.3.3), nebo

b) pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, např. lze-li vadu odstranit bez zbytečného
odkladu (v takovém případě má právo pouze na bezplatné odstranění vady Zboží),

c) pokud jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně, nebo

d) pokud se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad.

2.3.2 Výměna součásti Zboží: Pokud se vada týká jen součástí Zboží (např. prasklá odnímatelná miska u
aromalampy, která je jinak bezvadná), může Kupující požadovat jen výměnu této součásti. Výměnu
součásti Zboží je Kupující oprávněn požadovat rovněž v případech opakovaného výskytu vad součásti
Zboží, nebo většího množství vad součásti Zboží.

2.3.3 Bezplatné odstranění vady Zboží: Toto řešení Prodávající obvykle nenabízí vzhledem k prodávanému
sortimentu, záleží na individuální dohodě.

2.3.4 Odstoupení od Kupní smlouvy: Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit pouze tehdy,

a) není-li možné dodání nového Zboží, popř. výměna součásti Zboží,

b) pokud jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně, nebo

c) pokud se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad.

2.3.5 Přiměřená sleva: Kupující může požadovat přiměřenou slevu pouze v případě, že neuplatnil žádné ze svých práv uvedených shora v čl. 2.3.1 – 2.3.4. Kupující dále může požadovat přiměřenou slevu i v případech, kdy sice uplatnil některé ze svých uvedených v čl. 2.3.1 – 2.3.3, ale

a) Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, nebo

b) Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo

c) zjednání nápravy by Kupujícímu působilo značné obtíže.

2.3.6 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu
(např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v Kupní smlouvě, popř. též na
stránkách Internetového obchodu), anebo Kupující vadu sám způsobil.

 

2.4 Lhůta pro uplatnění nároku z vadného Zboží pro Kupujícího – spotřebitele, záruka za jakost

2.4.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců
od jeho převzetí. To platí i v případě, že Kupující neobdržel žádný záruční list nebo jiné prohlášení.

2.4.2 Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 2.4.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

2.4.3 Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

 

2.5 Práva z vadného plnění pro Kupujícího – podnikatele

2.5.1 Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

 

3. JAK REKLAMOVAT VADNÉ ZBOŽÍ

3.1 Reklamace (oznámení) vad Zboží

3.1.1 Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží, přičemž doporučeným způsobem provedení reklamace je zaslání písemné reklamace prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího info@astrodarky.cz, nebo telefonicky na telefonický kontakt uvedený v čl. 4.1.1. Dalšími  možnými způsoby je odeslání písemné reklamace běžnou poštou nebo osobně na adresu pro doručování uvedenou v čl. 4.1.1.

3.1.2 Následně s Kupujícím dohodne Prodávající způsob zaslání Zboží Prodávajícímu, popř. jiný způsob vyřešení reklamace (např. odeslání Zboží do nejbližšího servisního střediska příslušného výrobce). Kupující je povinen reklamované Zboží zaslat Prodávajícímu neprodleně po dohodnutí způsobu zaslání Zboží. Doba, po kterou se Kupující nachází v prodlení s odesláním Zboží Prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace dle čl. 3.3.1. V případě oprávněné reklamace uhradí Prodávající Kupujícímu prokazatelně a důvodně vynaložené náklady na zaslání reklamovaného Zboží Prodávajícímu, způsobem dle čl. 4.3.

 

3.2 Postup při uplatnění nároku na bezplatné odstranění vady Zboží

3.2.1 Vzhledem k sortimentu Zboží prodávaného v Internetovém obchodě zpravidla nepřipadá odstranění vady Zboží v úvahu. Uplatní-li Kupující tento nárok, bude jej Prodávající kontaktovat a dohodne další postup obdobně, jako je upraveno v čl. 3.1.2

 

3.3 Vyřízení reklamace Prodávajícím

3.3.1 Reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání Zboží Kupujícím. V odůvodněných případech je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím sjednání lhůty delší. O výsledku vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího telefonicky, a zasláním Reklamačního protokolu dle čl. 3.3.2.

3.3.2 O vyřízení reklamace Kupujícího – spotřebitele je Prodávající povinen sepsat ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol, obsahující alespoň:

a) datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);

b) důvody reklamace;

c) způsob vyřízení reklamace, požadovaný spotřebitelem;

d) výsledek prohlídky reklamovaného Zboží Prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem
(výrobcem nebo distributorem Zboží);

e) zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny Zboží);

f) zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamační protokol je Prodávající povinen zaslat Kupujícímu písemně na jeho adresu, uvedenou v oznámení reklamovaných vad. Prodávající se s Kupujícím může dohodnout na zaslání reklamačního protokolu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.

 

4. SHRNUTÍ, ANEB JAK REKLAMOVAT?

4.1 Kontaktujte nás

4.1.1 Před samotným uplatněním reklamace nás prosím kontaktujte na dále uvedené telefonní číslo nebo e-mail, probereme s Vámi nejvhodnější postup.

Telefon: +420 603 588 554

Mail: info@astrodarky.cz

Doručovací adresa, popř. adresa pro zaslání reklamovaného zboží: E.M.A. Europe s.r.o., Kozí 916/5, 110 00 Staré Město

 

4.2 Poplatky

4.2.1 S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky.

 

4.3 Náklady na dopravu reklamovaného zboží

4.3.1 Úhrada nákladů na dopravu reklamovaného zboží vám bude uznána za těchto podmínek:

a) Reklamace bude oprávněná – nebude se jednat např. o závadu způsobenou mechanickým poškozením apod.

b) Podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží

c) Písemně doložíte výši nákladů – doklad za uhrazení nákladů na dopravu (podací lístek nestačí, je třeba dodat doklad)

4.3.2 Úhrada bude provedena buď bankovním převodem na Váš účet, nebo Vám připíšeme kredit na Váš Zákaznický účet v rámci Internetového obchodu.

4.3.3 Je možné proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za běžné poštovné, nikoliv za expresní kurýry nebo taxi službu).

 

4.4 Převzetí reklamovaného zboží

4.4.1 Při převzetí zboží pečlivě zkontrolujte, zda je bez viditelného poškození.

4.4.2 V případě poškozeného zboží je dopravce povinen s Vámi sepsat reklamační protokol.

4.4.3 Pokud závadu zjistíte po rozbalení zásilky, neprodleně (do 1 pracovního dne) nás písemně kontaktujte (mail: info@astrodarky.cz).