OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

E.M.A. Europe, s.r.o.

se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1

identifikační číslo: 273 98 307

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110678

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.astrodarky.cz

platné od 1.12.2017

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Provozovatel

1.1.1 Internetový obchod Astrodárky je provozován společností E.M.A. Europe s.r.o., IČ 273 98 307, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Kozí 5/916, PSČ 11000, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 110678.

1.1.2 Kontaktní údaje Provozovatele:

a) adresa pro doručování: Praha 1 – Staré Město, Kozí 5/916, PSČ 11000

b) elektronická adresa: info@astrodarky.cz

c) telefon: +420 603 588 554

1.2 Definice a výklad pojmů

1.2.1 Dárkový poukaz – poukázka, na základě které poskytuje Provozovatel Kupujícímu kredit na částku uvedenou na Dárkovém poukazu, kterou může Kupující nebo jiná osoba, která Dárkový poukaz předloží popř. uplatní kód na něm uvedený, využít na úhradu Zboží nabízeného Provozovatelem prostřednictvím Internetového obchodu;

1.2.2 Internetové stránky – internetové stránky http://www.astrodarky.cz;

1.2.3 Internetový obchod – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) http://astrodarky.cz, který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku;

1.2.4 Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.2.5 Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky internetového obchodu Astrodárky;

1.2.6 Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Kupujícím v elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Obchodní podmínky; 1.2.7 Kupující – fyzická osoba (člověk), fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která uzavřela Kupní smlouvu;

1.2.8 Kupující – podnikatel – osoba naplňující podmínky uvedené v ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku;

1.2.9 Kupující – spotřebitel – fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku); 1.2.10 Objednávka – elektronický závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři (např. množství, dodací adresa) a jeho odesláním Provozovateli prostřednictvím Internetového obchodu;

1.2.11 Poukaz na služby – poukázka, se kterou je spojena služba tam specifikována, např. „poukaz na volání“, „poukaz na výklad karet“, a to za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách a v popisu příslušné služby na Internetových stránkách;

1.2.12 Provozovatel – provozovatel internetového obchodu Astrodárky, specifikovaný v čl. 1.1 Obchodních podmínek;

1.2.13 Uživatelský účet – uživatelské rozhraní, prostřednictvím kterého se registrovaný Kupující může přihlásit portál Provozovatele;

1.2.14 Zboží – movité věci prodávané prostřednictvím Internetového obchodu.

 

1.3 Obchodní podmínky

1.3.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z Kupní smlouvy.

1.3.2 Pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání, nebo není platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek Kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Provozovatelem a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.3.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platných v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Kupní smlouvy vliv.

 

1.4 Možnost archivace Obchodních podmínek

1.4.1 Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách Internetového obchodu http://astrodarky.cz/obchod-obchodni-podminky/

1.4.2 Obchodní podmínky si může Kupující vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče.

1.4.3 Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné.

1.4.4 Kupující může archivovat údaje o svých Objednávkách zejména formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky, které jsou mu zasílány formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal v Objednávce. Toto potvrzení obsahuje rekapitulaci všech údajů, které Kupující v Objednávce zadal, zejména označení zboží, kupní cenu včetně DPH, náklady na dopravné a případné další údaje a podmínky.

 

2. NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB, POUKAZY, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Nabídka Zboží

2.1.1 Zboží vystavené prostřednictvím stránek Internetového obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu Kupujícímu k zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

2.1.2 Provozovatel nezaručuje okamžitou dostupnost Zboží, které je zveřejněno na stránkách Internetového obchodu. Termíny dodání jsou upraveny v čl. 3.1.

2.1.3 Po kliknutí na Zboží uvedeném v Internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná cena včetně DPH, a zpravidla též fotografie Zboží. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku jeho zobrazení Kupujícímu, případně k okamžiku odeslání Objednávky dle čl. 2.4.3. Kupní cena Zboží dle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše Kupní ceny daného druhu Zboží změní. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2 Poukazy na služby

2.2.1 Provozovatel nabízí v Internetovém obchodě také možnost zakoupení Poukazů na službu. Po kliknutí na příslušný Poukaz na službu v Internetovém obchodě se zobrazí jeho popis včetně popisu služby (např. předplacené volání v délce 30 minut na linku Astrohled.cz) a přesná cena včetně DPH.

2.2.2 Provozovatel zasílá zakoupené Poukazy na služby v podobě, jaká je uvedena v popisu Poukazu na službu, buď

a) v listinné podobě na kvalitním papíru, který obsahuje stírací plochu, pod kterou se nachází jedinečný kód pro uplatnění služby (např. nabití minut); v popisu na Internetových stránkách, i na samotném poukazu je návod, jakým lze Poukaz na službu uplatnit, v případě nejasností se může Kupující obrátit na e-mailovou adresu info@astrodarky.cz,
nebo

b) v elektronické podobě ve formátu PDF. Každý Poukaz obsahuje jedinečný kód.

2.2.3 Není-li v popisu Poukazu na služby uvedeno jinak, je možno služby čerpat pouze jednorázově. Poukaz je přenositelný (na doručitele), služby dle Poukazu budou Provozovatelem poskytnuty tomu, kdo zadá jedinečný kód způsobem tam uvedeným.

 

2.3 Dárkové poukazy

2.3.1 Kupující může v Internetovém obchodě zakoupit rovněž Dárkový poukaz, na kterém je uvedena nominální hodnota na konkrétní částku v Kč. Dárkový poukaz obsahuje jedinečný kód, Kupující je oprávněn prostřednictvím Dárkového poukazu úhradu Zboží v Internetovém obchodě, a to způsobem uvedeným v čl. 2.4.2.

2.3.2 Provozovatel zasílá zakoupené Dárkové poukazy v podobě, jaká je uvedena v popisu Dárkového poukazu na Internetových stránkách, buď

a) v listinné podobě na kvalitním papíru, který obsahuje stírací plochu, pod kterou se nachází jedinečný kód pro uplatnění kreditu; na samotném Dárkovém poukazu je návod, jakým jej lze uplatnit, v případě nejasností se může Kupující obrátit na e-mailovou adresu kupony@astrohled.cz,
nebo

b) v elektronické podobě ve formátu PDF. Každý Dárkový poukaz obsahuje jedinečný kód.

2.3.3 Dárkový poukaz je přenositelný (na doručitele), úhrada Zboží prostřednictvím Dárkového poukazu bude Provozovatelem umožněna tomu, kdo zadá kód při platbě v Internetovém obchodě (čl. 2.4.2).

2.3.4 Držitel Peněžité poukázky je oprávněn provádět úhradu Zboží postupně ve formě čerpání kreditu, z něhož bude Provozovatelem stržena příslušná částka odpovídající ceně vystaveného Zboží, popř. ceně nápojů a občerstvení uvedené v nápojovém lístku.

2.3.5 Není-li na Dárkovém poukazu uvedeno pozdější datum, je doba platnosti Dárkového poukazu jeden rok ode dne uzavření Kupní smlouvy a poté Kupující nemá právo na uplatnění práv z Dárkového poukazu.

 

2.4 Objednávka Zboží, Poukazu na služby či Peněžité poukázky prostřednictvím Internetového obchodu

2.4.1 V případě zájmu o nabízené Zboží, Poukaz nebo Peněžitou poukázku nabízenou prostřednictvím Internetového obchodu je Kupující uloží do virtuálního nákupního košíku formou kliknutí na tlačítko „PŘIDAT DO KOŠÍKU“. Kupující má možnost před odesláním Objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Zboží či poukazů, měnit nominální hodnotu Peněžité poukázky, měnit kontaktní údaje apod.

2.4.2 Je-li Kupující držitelem Dárkového poukazu, může zadat kód uvedený na Dárkovém poukazu, do speciálního pole (označeného slovy: „Máte-li Dárkový poukaz, kód zadejte zde“), přičemž z kupní ceny Zboží či Poukazu se mu odečte celá hodnota Dárkového poukazu. Kód lze zadat v posledním kroce Objednávky, před jejím odesláním.

2.4.3 Před odesláním Objednávky se Kupujícímu zobrazí vždy všechno Zboží, Dárkové poukazy či Poukazy na služby uložené v nákupním košíku, jejich cena jednak jako cena bez DPH a zároveň jako cena včetně DPH, množství jednotlivých položek (kusů Zboží a poukazů), součet ceny všeho Zboží, Dárkových poukazů a Poukazů na služby uložených v nákupním košíku, náklady na dopravu objednávaného Zboží a případné další daně a poplatky, mají-li být Kupujícím uhrazeny. Platil-li Kupující cenu nebo její část prostřednictvím Dárkového poukazu (čl. 2.4.2), zobrazí se mu před odesláním Objednávky rovněž rekapitulace této platby (zejména se odečte hodnota Dárkového poukazu od ceny Zboží či Poukazu na služby, případně se zobrazí částka, která zbývá k úhradě).

2.4.4 Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.

 

2.5 Potvrzení přijetí Objednávky a vznik Kupní smlouvy

2.5.1 Automatizovaný systém Provozovatele neprodleně po doručení Objednávky potvrdí její doručení prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze serveru Provozovatele. V potvrzení doručení Objednávky jsou obsaženy mj. všechny údaje týkající se zakoupeného Zboží, Dárkových poukazů či Poukazů na služby, které jsou uvedeny v čl. 2.4.3 a součástí je i znění těchto Obchodních podmínek platných ke dni uzavření Smlouvy ve formátu pdf nebo jiném obdobném formátu.

2.5.2 Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je Kupujícímu doručeno automatizované potvrzení doručení Objednávky dle čl. 2.5.1, které se považuje za akceptaci návrhu Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy. Pokud Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Provozovatel oprávněn Objednávku stornovat.

2.5.3 Provozovatel tímto ve smyslu § 1740 Občanského zákoníku předem vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo výhradou. Toto ujednání je oboustranné, Kupní smlouva vždy vzniká na základě bezvýhradného přijetí návrhu druhé strany.

2.5.4 Kupující nese samostatně náklady na použití komunikačních prostředků za účelem uzavření Kupní smlouvy, přičemž tyto náklady se neliší od běžné sazby. Kupující bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaného Kupujícím ke komunikaci s Provozovatelem a k uzavření Kupní smlouvy.

 

2.6 Aplikace Obchodních podmínek na podnikatele, užití českého práva a jazyk Kupní smlouvy

2.6.1 Kupní smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Kupujícím se řídí Občanským zákoníkem. Je-li Kupující spotřebitelem dle ust. § 419 Občanského zákoníku, řídí se Kupní smlouva vedle příslušných ustanovení Občanského zákoníku upravujícími příslušný smluvní typ (zejména § 2079 a násl.) rovněž ustanoveními Občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) a obecnou úpravou spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl.).

2.6.2 Je-li Kupující podnikatelem dle ust. § 420 – 421 Občanského zákoníku, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 a násl.) ani ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl.) se na vztah mezi Provozovatelem a Kupujícím – podnikatelem neužijí a vybraná práva a povinnosti v určitých oblastech, např. odpovědnost za vady, záruky za jakost či náhrada škody, mohou být v Obchodních podmínkách ujednána odchylně od příslušných ustanovení Občanského zákoníku, nejde-li o ustanovení kogentní povahy.

2.6.3 Není-li dále v těchto Obchodních podmínkách uvedeno, že se určitý článek nebo skupina článků Obchodních podmínek použije pouze pro Kupujícího – spotřebitele nebo naopak pro Kupujícího – podnikatele, užijí se tyto Obchodní podmínky na všechny Kupní smlouvy bez ohledu na to, zda je Kupujícím spotřebitel nebo podnikatel.

2.6.4 Pro vztahy z Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

2.7 Práva a povinnosti ze Smlouvy

2.7.1 Na základě uzavřené Kupní smlouvy se Provozovatel zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží, Poukaz na služby či Dárkový poukaz za sjednanou cenu a Kupující se zavazuje cenu uhradit.

2.7.2 Držitel Poukazu na služby je oprávněn užít službu v rozsahu stanoveném v popisu Poukazu na služby uvedeném na stránkách Internetového obchodu.

 

2.8 Platební podmínky

2.8.1 Kupující je oprávněn zvolit si způsob úhrady nabízený Provozovatelem, který umožňuje zejména následující způsoby platby: dobírkou u platby za Zboží, platba předem převodem na účet (ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije), platba kartou, při osobním odběru platba kartou nebo v hotovosti. Bližší informace o Provozovateli nabízených způsobech úhrady kupní ceny jsou Kupujícímu zpřístupněny po uložení Zboží, Dárkového poukazu či Poukazu na služby do virtuálního nákupního košíku v části „Doprava a platba“. Provozovatel může nabízet i jiné způsoby platby, než které jsou uvedeny v těchto Obchodních podmínkách.

2.8.2 Podle zákona o evidenci tržeb je Provozovatel povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

2.9 Uživatelský účet, registrace

2.9.1 Kupující se může zaregistrovat se na Internetových stránkách tak, že vyplní registrační formulář. Kupujícímu je dále registrace nabízena vždy, když vyplní registrační formulář v rámci Objednávky na stránkách Internetového obchodu. Podmínkou provedení registrace je také udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů Kupujícího (čl. 7.2 Obchodních podmínek).

2.9.2 Na základě registrace může Kupující přistupovat na svůj Uživatelský účet, který je uživatelským rozhraním, prostřednictvím kterého může spravovat své kontaktní údaje, vidí v něm historii objednávek a uzavřených Kupních smluv a případné další údaje.

2.9.3 Kupující má přístup ke svým údajům a může je změnit. Prostřednictvím Uživatelského účtu může Kupující rovněž požádat o výmaz osobních údajů z databáze Provozovatele.

2.9.4 Kupující je odpovědný za přístupová hesla, která jim byla Provozovatelem přidělena a je povinen tato hesla chránit, popř. provést/požadovat jejich změnu, jakmile má podezření na možnost jejich prozrazení třetím osobám a možnému zneužití. Za případné zneužití přístupových hesel je odpovědný Kupující, ledaže by prokázal, že jejich prozrazení zavinil Provozovatel.

 

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ, DORUČENÍ POUKAZŮ

3.1 Termín dodání

3.1.1 Není-li u Zboží uvedeno jinak, předá Provozovatel Zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. V případě Zboží zhotoveného ze stříbra činí tato lhůta 15 pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, z důvodu puncování. Nemá-li Provozovatel Zboží na skladě, zobrazí se tato intormace Kupujícímu u příslušného Zboží (např. informace „dostupnost na dotaz“), Provozovatel poskytne bližší informace na základě dotazu Kupujícího. Provozovatel informuje Kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou, že Zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.

3.1.2 Je-li Dárkový poukaz či Poukaz na služby prodáván v elektronické formě, je Provozovatel povinen jej odeslat do jednoho pracovního dne poté, co Kupující cenu uhradil (zejména při platbě kartou nebo přes platební bránu), jinak do jednoho pracovního dne poté, co byla cena připsána na účet Provozovatele.

3.1.3 Platí-li Kupující cenu převodem na účet a neuvede-li variabilní symbol, který mu Provozovatel sdělil, popř. uvede-li variabilní symbol chybně, může se termín dodání přiměřeně prodloužit.

 

3.2 Způsob dodání a náklady přepravy

3.2.1 Způsob a místo dodání Zboží je určeno Kupujícím v Objednávce. Provozovatel splní povinnost dodat Zboží jeho odesláním na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce.

3.2.2 Společně s odesláním Zboží Provozovatel odešle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu, uvedenou v Objednávce, daňový doklad ke Zboží. 3.2.3 Provozovatel zasílá Zboží Kupujícímu prostřednictvím dopravců vybraných Kupujícím ze seznamu, který se mu zobrazí v souvislosti s vyplňováním objednávkového formuláře. Kupujícímu jsou účtovány přepravní náklady v závislosti na jím zvoleném způsobu dodání Zboží, a to ve výši, kterou mu Provozovatel sdělí vždy před uzavřením Kupní smlouvy.

3.2.4 Provozovatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nebo nedodat další Zboží po dobu, kdy je Kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči Provozovateli.

3.2.5 V případě prodeje Dárkových poukazů nebo Poukazů na službu v elektronické formě se Provozovatel zavazuje zaslat je na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, a Kupující se zavazuje uhradit jejich cenu; Provozovatel odpovídá za to, že Dárkový poukaz lze uplatnit způsobem uvedeným v čl. 2.3., resp. že Poukaz na službu je možno využít způsobem, jaký je uveden v popisu na Internetovém obchodě.

 

3.3 Přechod nebezpečí škody na Zboží

3.3.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího jeho předáním Kupujícímu (byla-li kupní cena zaplacena), jinak úplným zaplacením kupní ceny.

3.3.2 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Provozovatel předá Zboží dopravci za účelem přepravy Zboží do místa určeného v Kupní smlouvě. Není-li Zboží zasláno prostřednictvím dopravce, užijí se příslušná ustanovení Občanského zákoníku (§ 2121 a násl.).

 

3.4 Prohlídka Zboží Kupujícím

3.4.1 Kupující je povinen prohlédnout Zboží, a ještě před jeho převzetím od dopravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě (zejména zda není roztržený nebo poškozený balík nebo originální obal Zboží, pokud je to zjistitelné). V případě poškození zásilky je Kupující povinen zkontrolovat stav Zboží v zásilce a o případném poškození Zboží během přepravy je povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce.

3.4.2 Bez ohledu na to, zda zásilka jeví známky poškození či nikoliv, je Kupující vždy povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky prohlédnout Zboží a případné vady reklamovat u Provozovatele neprodleně po jejich zjištění.

3.4.3 Kupující je povinen informovat Provozovatele o poškození Zboží způsobeného při jeho přepravě i v případě, že Zboží z tohoto důvodu od dopravce nepřevezme. V případě, že Kupující nesepíše reklamační protokol nebo obdobný záznam o poškození zásilky s dopravcem, nemůže Provozovatel brát na poškození zřetel (viz čl. 3.3.2.).

 

3.5 Listinné Dárkové poukazy a Poukazy na služby

3.5.1 Je-li Dárkový poukaz nebo Poukaz na služby prodáván v listinné podobě a zasílán Kupujícímu prostřednictvím dopravce, užijí se ustanovení čl. 3.2 – 3.4 přiměřeně.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Odstoupení od Kupní smlouvy na prodej Zboží Kupujícím – spotřebitelem (čl. 4.1 se nepoužije na Kupujícího – podnikatele)

4.1.1 Kupující – spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů

a) od převzetí Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo

b) od převzetí poslední dodávky Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy Kupující objednal různé Zboží v rámci jedné Objednávky, avšak Provozovatel mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo

c) od převzetí poslední položky nebo části Zboží Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je Provozovatelem dodáváno po částech Zboží sestávající z několika položek nebo částí.

4.1.2 V případě odstoupení je Kupující povinen vrátit Zboží s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Provozovatele. K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.

4.1.3 Vedle jiných důvodů stanovených platnými právními předpisy však není Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy,

a) pokud bylo dodaným Zbožím, popř. jeho nedílnou součástí zvuková nebo obrazová nahrávka popř. počítačový program nebo jiné autorským právem chráněné dílo a Kupující porušil jeho původní obal;

b) bylo-li předmětem koupě Zboží upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;

c) bylo-li dodané Zboží nenávratně smíseno s jiným zbožím;

d) bylo-li Zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Kupující je z obalu vyndal a z hygienických důvodů není možné Zboží vrátit.

4.1.4 Kupující je povinen Zboží odeslat Provozovateli do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení odeslal Provozovateli.

4.1.5 Zboží, vrácené Kupujícím v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy, Provozovatel přijímá na adrese, uvedené v čl. 1.1.2. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Provozovatelem vyzvedávány a Provozovatel nenese odpovědnost za jejich ztrátu, zničení či poškození.

4.1.6 Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující, a to i v případě, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

4.1.7 Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy dle čl. 4.1 za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží včetně jeho funkčnosti. Ovšem v případě, že před odesláním Zboží Provozovateli dojde k poškození, opotřebení (jinému než nutnému k obeznámení se se Zbožím) nebo částečnému spotřebování Zboží, odpovídá Kupující Provozovateli za škodu tímto způsobenou, nejvýše však do výše ceny Zboží. Provozovatel je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok Kupujícího na vrácení ceny Zboží. Za poškození Zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení Zboží.

4.1.8 Odstoupí-li Kupující oprávněně, je Provozovatel povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Kupujícímu kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu Zboží odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží nabízeného Provozovatelem, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Kupujícího přijal. Provozovatel je oprávněn vrátit kupní cenu uhrazenou Kupujícím i jiným způsobem, avšak jen pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Uhradil-li Kupující kupní cenu složenkou a bude-li trvat na tom, že kupní cena včetně nákladů na dodání mu má být vrácena stejným způsobem, bude vrácená kupní cena snížena o náklady na odeslání složenky.

4.1.9 Provozovatel však bez ohledu na lhůtu uvedenou v čl. 4.1.8 není povinen zaslat peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující doručí Zboží na adresu dle čl. 4.1.5, popř. než mu Kupující prokáže, že Zboží Provozovateli odeslal.

4.1.10 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy v rozporu s čl. 4.1.3, popř. zašle-li Zboží neoprávněně zpět Provozovateli bez platného odstoupení od Kupní smlouvy, oznámí mu Provozovatel, že platnost odstoupení neuznal a zašle Zboží zpět na náklady Kupujícího.

4.1.11 Poskytnul-li společně se Zbožím Provozovatel Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Provozovatelem a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím dle tohoto čl. 4.1 Obchodních podmínek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím vrátit Provozovateli i poskytnutý dárek.

 

4.2 Odstoupení od Kupní smlouvy v případě Dárkových poukazů nebo Poukazu na služby Kupujícím – spotřebitelem (čl. 4.2 se nepoužije na Kupujícího – podnikatele)

4.2.1 Kupující – spotřebitel má právo od Kupní smlouvy na prodej Dárkového poukazu nebo Poukazu na služby odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

4.2.2 Kupující však nemá právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez udání důvodu, pokud mu byly služby dle Poukazu na služby poskytnuty s jeho výslovným souhlasem ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy (čl. 4.2.1); za výslovný souhlas se považuje také to, že bude služba dle Poukazu využita Kupujícím nebo třetí osobou (držitelem Poukazu na služby). Kupující rovněž nemá právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez udání důvodu, pokud Kupující nebo třetí osoba (držitel Dárkového poukazu) čerpala, byť i jen částečně, z kreditu poskytnutého mu formou Dárkového poukazu.

4.2.3 Doporučeným způsobem odstoupení od Kupní smlouvy dle článku 4.2.1 je písemné odstoupení zaslané emailem na elektronickou adresu Provozovatele uvedenou v čl. 1.1.2; formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy bez udání důvodu je přílohou těchto Obchodních podmínek, Kupující však není povinen jej využít.

4.2.4 Odstoupí-li Kupující – spotřebitel dle čl. 4.1.1 oprávněně, je Provozovatel povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Kupujícímu zaplacenou cenu včetně případných již uhrazených
nákladů na dopravu, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Kupujícího přijal. Provozovatel je oprávněn vrátit cenu uhrazenou Kupujícím i jiným způsobem, avšak jen pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.

4.2.5 Kupující – spotřebitel má rovněž právo odstoupit od Kupní smlouvy pro její podstatné porušení Provozovatelem, zejména nebudou-li Provozovatelem poskytnuty služby v rozsahu sjednaném v Kupní smlouvě (tj. jak byly uvedeny na Poukazu na služby nebo v popisu služby v Internetovém obchodě). Takové odstoupení musí být Kupujícím odůvodněno, v odstoupení Kupující uvede číslo a datum Objednávky uvedené v potvrzení přijetí Objednávky. Článek 4.4.4 se použije přiměřeně.

 

4.3 Společná ujednání pro odstoupení od Kupní smlouvy bez udání důvodu Kupujícím – spotřebitelem

4.3.1 Doporučeným způsobem odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 4.1 nebo 4.2 je písemné odstoupení, odeslané buď běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Provozovatele uvedenou v čl. 1.1.2; formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v elektronické podobě je součástí těchto Obchodních podmínek jako nedělitelná příloha, je možné jej stáhnout popř. vytisknout a zaslat Provozovateli způsobem uvedeným shora v tomto článku. Kupující rovněž obdrží formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v textové podobě jako součást potvrzení doručení Objednávky dle čl. 2.5.1. V odstoupení je Kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo Objednávky a datum odeslání Objednávky (datum nákupu).

4.3.2 V případě, že Kupující v jedné Objednávce objedná Zboží i Poukaz na služby nebo Dárkový poukaz, může za podmínek uvedených shora v čl. 4.1 a 4.2 odstoupit od Kupní smlouvy jen částečně, např. odstoupit od Kupní smlouvy pouze ohledně Zboží nebo jeho části, a čerpat služby dle Poukazu.

 

4.4 Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – podnikatelem

4.4.1 Za podnikatele se pro účely těchto Obchodních podmínek považují osoby uvedené v ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku.

4.4.2 Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pro její podstatné porušení Provozovatelem, zejména bude-li Provozovatel v prodlení s dodáním Zboží delším 14 dnů.

4.4.3 Odstoupení musí být provedeno písemně, v odstoupení Kupující uvede číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.

4.4.4 V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy je Provozovatel povinen vrátit Kupujícímu jím uhrazenou cenu, a to bezhotovostně na účet Kupujícího, ze kterého byla cena uhrazena.

 

5. JAKOST ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

5.1 Bezvadnost Zboží a požadavky na jakost Zboží

5.1.1 Provozovatel odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Provozovatel odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

a) má Zboží vlastnosti, které Provozovatel uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě, popř. v Objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Provozovatel nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Provozovatel na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.1.2 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

5.2 Lhůta pro uplatnění práv z vady Zboží, záruka za jakost pro Kupujícího – spotřebitele

5.2.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí.

5.2.2 Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka za jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Provozovatel, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím, je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od dojití Zboží do místa určení.

5.2.3 Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 5.2.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Provozovatel a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 5.2.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

5.2.4 Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 5.2.2, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

5.2.5 Ujednání článků 5.2.1 – 5.2.4 se nepoužijí, záruka za jakost se nevztahuje a Provozovatel ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost

a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,

b) v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,

c) v případě vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,

d) v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,

e) za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

5.2.6 Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

 

5.3 Práva z vadného plnění a záruka za jakost pro Kupující – podnikatele

5.3.1 Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

5.3.2 Provozovatel poskytuje Kupujícímu – podnikateli záruku za jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor Zboží ve formě záručního listu nebo jiného výslovného písemného prohlášení o záruce, které je originálně zabaleno společně se Zbožím a případnou další dokumentací; záruka začíná běžet ode dne takto uvedeného výrobcem, popř. distributorem. Kupující – podnikatel tímto bere na vědomí, že pouhé uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Zboží na obalu nebo v reklamě nemají účinky záruky za jakost a Provozovatel nebude na taková prohlášení brát zřetel. Není-li ke Zboží vydán záruční list, uplatňuje Kupující práva z vad na základě dokladu o koupi (faktury) vydaného Provozovatelem a má pouze práva z vadného plnění dle § 2099 – 2112 Občanského zákoníku.

5.3.3 Je-li na stránkách Internetového obchodu uvedená délka záruční doby, je tato záruční doba určena pouze pro Kupující – spotřebitele, nikoliv pro Kupující – podnikatele. Na dotaz Kupujícího – podnikatele sdělí délku záruční doby Provozovatel ještě před uzavřením Kupní smlouvy.

5.3.4 Ustanovení čl. 5.2.2 až 5.2.4 Obchodních podmínek o rozsahu a zániku záruky se použijí přiměřeně i pro Kupující – podnikatele. Další výluky či omezení záruky jsou možné také tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách.

 

5.4 Reklamace Zboží

5.4.1 Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží, přičemž doporučeným způsobem provedení reklamace je zaslání písemné reklamace běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek, nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Provozovatele uvedenou v čl. 1.1.2 Obchodních podmínek. Dalšími možnými způsoby odeslání reklamace je reklamace provedená telefonicky na telefonický kontakt Provozovatele uvedený v čl. 1.1.2. Obchodních podmínek, nebo osobně na adrese sídla Provozovatele.

5.4.2 Reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Provozovatel povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání Zboží Kupujícím. V odůvodněných případech je Provozovatel oprávněn požadovat na Kupujícím sjednání lhůty delší. Tato lhůta se uplatní rovněž pro reklamace podané Kupujícím – podnikatelem, není-li v záručních podmínkách Provozovatele sjednáno jinak. O výsledku vyřízení reklamace informuje Provozovatel Kupujícího telefonicky, a zasláním reklamačního protokolu.

5.4.3 Další postup reklamace a povinnosti Provozovatele při vyřizování reklamace jsou uvedeny v Reklamačním řádu, který je umístěn na těchto stránkách: astrodarky.cz/obchod-reklamacni-rad/

 

6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

6.1 Odpovědnost Provozovatele za škodu způsobenou Kupujícímu – spotřebiteli se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem 6.2 Je-li stranou Kupní smlouvy Kupující – podnikatel, odpovídá Provozovatel za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností z Kupní smlouvy.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1 Zpracování osobních údajů na základě zákona

7.1.1 Uzavírá-li Kupující Kupní smlouvu jako neregistrovaný Kupující, který nemá zřízen Uživatelský účet, ke zpracování jeho osobních údajů není nezbytný souhlas Kupujícího, protože osobní údaje jsou zpracovávány na základě Kupujícím uzavřené Kupní smlouvy a jejich zpracování je nezbytné pro splnění povinností Provozovatele z Kupní smlouvy. Takto zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány pouze dočasně, po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování. dále kurzívou uvedenou větou nahradíme poslední větu, až budeme mít Podmínky nakládání s os. údaji hotové: Takto zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány pouze dočasně, přičemž přesné podmínky jsou uvedeny v dokumentu Podmínky nakládání s osobními údaji, který je zpřístupněn na stránkách http://www.xxxxxx

 

7.2 Zpracování osobních údajů na základě souhlasu Kupujícího

7.2.1 Podmínkou pro provedení registrace a zřízení Uživatelského účtu je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, které budou uloženy na serveru Provozovatele. Doba zpracování, podmínky zpracování a práva Kupujícího (subjektu údajů) jsou uvedena v dokumentu Podmínky nakládání s osobními údaji, ve kterém je rovněž popsáno, jakým způsobem může Kupující jakožto subjekt údajů svá práva vůči Provozovateli, který je správcem údajů.

 

7.3 Cookies a síťové identifikátory

7.3.1 Při každé/první návštěvě Internetových stránek se Kupujícímu (a jakékoliv třetí osobě) zobrazí v horní/dolní části Internetových stránek informační lišta, jejíž součástí je výzva k udělení souhlasu s použitím Cookies a současně také odkaz na dokument Podmínky nakládání s osobními údaji. Souhlas s použitím Cookies může Kupující udělit prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, zakliknutím příslušného souhlasu v informační liště. Udělení souhlasu k použití Cookies není povinné. Bližší podmínky nakládání s Cookies, síťovými identifikátory či analytickými nástroji jsou uvedeny v dokumentu Podmínky nakládání s osobními údaji.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Pokud je Kupující zahraniční subjekt, použije se na právní vztah vzniklý z Kupní smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím služeb internetového obchodu české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

 

8.2 Provozovatel je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozováním Internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.

 

8.3 Kupující má možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresy Provozovatele uvedené v čl. 1.1.2. Provozovatel bude reagovat na doručenou stížnost ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na e-
mailovou adresu Kupujícího). Provozovatel si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které s ním neuzavřely Kupní smlouvu.

 

8.4 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy.

 

8.5 Možnost mimosoudního řešení sporů

8.5.1 V případě vzniku sporu mezi Kupujícím – spotřebitelem a Provozovatelem, vyplývajícího z Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

8.5.2 Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od Kupní smlouvy v případě prodlení Provozovatele s jejím vrácením).

8.5.3 Zákazníci, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

 

 

Příloha Obchodních podmínek:

Informace
provozovatele internetového obchodu Astrodárky – společnosti E.M.A. Europe s.r.o.
o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy (ve smyslu Nařízení vlády č. 363/2013 Sb.)

Vzorové poučení o právu spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo dodáno zboží dle Vaší objednávky v internetovém obchodě Astrodárky.

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu“ (lhůta 14 dní začne běžet v závislosti na dni převzetí zboží podle pravidel uvedených níže v bodě 1.2). „V určitých případech však právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu nemáte – tyto případy jsou uvedeny v právních předpisech a v čl. 4.1.3 Obchodních podmínek internetového obchodu Astrodárky“

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni,

a) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, nebo

b) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží (v případě kupní smlouvy týkající se různého zboží objednaného Vámi v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť – ve dvou nebo více samostatných dodávkách), nebo

c) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část zboží.“ (v případě kupní smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí).

1.3Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Provozovatele internetového obchodu Astrodárky, společnost E.M.A. Europe s.r.o., IČ 273 98 307, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Kozí 5/916, PSČ 11000, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 110678, tel.: +420 603 588 554, a to formou jednoznačného prohlášení zaslaného běžnou poštou na adresu pro doručování: Praha 1 – Staré Město, Kozí 5/916, PSČ 11000, anebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Provozovatele: info@astrodarky.cz.
Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“
„S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“

2.2 Pokud jste již obdržel/a zboží na základě kupní smlouvy, zde uvádíme informace týkající se jeho vrácení v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy:

a) Převzetí zboží
„Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese: Podolské nábřeží 1110, Podolí, 147 00 Praha 4.
Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“

b) Náklady spojené s převzetím zboží
„Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.“

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.“

3. „Další informace týkající se odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo zasláno zboží dle této objednávky, jsou uvedeny v čl. 4.1 Obchodních podmínek internetového obchodu Astrodárky. Tato ujednání Obchodních podmínek internetového obchodu Astrodárky nejsou dotčena obsahem tohoto vzorového poučení.“

4. „Informace a práva uvedená v tomto vzorovém poučení se vztahují pouze na Kupujícíy (kupující) – spotřebitele.“

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

adresa provozovatele

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte.